Hizmetlerimiz

Tam Tasdik YMM Hizmetleri

AND DENETİM HİZMETLERİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 3568 Sayılı Yasa uyarınca Tasdik Yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi şirketlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin mali yapısını analiz ederek en etkin vergi yapısını ortaya koymakta ve bu yapının düzenli olarak denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini Tam Tasdik kapsamında tasdik etmektedir.


Bu hizmet ile;

- Yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde denetim
- Bu denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hataları
- Bu hataların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması
- Kanunla belirlenen süreler içinde raporların düzenlenmesi
- Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi


Bu bağlamda kanunla belirlenen süreler içinde ilgili raporlar düzenlenmektedir. Bunlar;

- Katma Değer Vergisi İade ve Tasdik Raporları
- Sermayenin Ödendiğine ilişkin Tespit Raporları
- Sermayeye Eklenecek İç Kaynakların Tespit Raporları
- Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporları
- Sermaye Artış Raporları
- ARGE Harcamaları Tasdik Raporları
- Diğer Özel Amaçlı Tasdik İşlem Raporları

Dolaylı Vergilere İlişkin Hizmetler

Dolaylı vergiler kurumların nakit akış ve maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden kurumlar operasyonel kararlarını alırken bu hayati önem taşıyan vergiler büyük önem arz etmektedir.
Bu Vergiler;

- Katma Değer Vergisi
- Özel Tüketim Vergisi
- Gümrük Vergisi
- Çevre Vergisi
- Damga Vergisi
- Özel İletişim Vergisi
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
- Diğer Dolaylı Vergiler

Uzmanlarımız, müşterinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını analiz ederek yukarıdaki vergilere ilişkin problemlerin çözümüne etkin katkı sağlamaktadırlar.

Vergi Uyuşmazlık Hizmetleri

Ülkemizde, mali mevzuatta sürekli yaşanan değişikliklerin vergi kanunlarını hiç olmadığı kadar karmaşık bir yapıya sokması mükellefler ile vergi idaresi arasında bazı uyuşmazlıklara ve ilave vergi ve cezalara sebep olmaktadır. Bu uyuşmazlıklar idare denetimi esnasında veya mükellefin idare ile olan ilişkisi esnasında ortaya çıkabildiği gibi mükellef açısından istenmeyen sonuçlarla da bitebilir. Böyle durumlarda AND DENETİM HİZMETLERİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ , mükelleflere vergi uyuşmazlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini sunmaktadır.

- Vergi incelemeleri ile ilgili belge ve dokümantasyonun hazırlanması, tutanakların incelenmesi
- Uzlaşma veya dava açma ihtiyacının irdelenmesi ve bu süreçlere ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti
- Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
- Vergi ihtilafına gidilmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dava dilekçelerinin hazırlanması,
- Özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

AND DENETİM HİZMETLERİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

- İlişkili kişi ve buna bağlı olan risklerin gözden geçirilmesi ve tespiti
- Bu risklere bağlı olarak, yasal çerçevede modelin yeniden kurulması
- Emsale uygunluk ilkesinden hareketle bedel veya fiyat tespiti (benchmark study)
- İlgili kanun çerçevesinde çalışmaların derlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlanması

Katma Değer Vergisi İade İşlemleri

Bilindiği gibi Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV Kanun bazı durumlarda yüklenilen katma değer vergisinin mükelleflere iadesine olanak sağlamaktadır. KDV istisnasına konu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan Katma Değer Vergisi, yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına istinaden vergi dairesinden iade olarak alınabilmektedir.

Bu durumlarda firmamız, ödenmiş olan KDV’nin yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede vergi dairesince iadesine ilişkin tüm çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de hizmet portföyümüzde yer almaktadır.

KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri, bu departmanda görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler şirketimizce süratle ve titizlikle yerine getirilmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Diğer Vergi Hizmetleri

AND DENETİM HİZMETLERİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

- Vergisel risklerin tespiti (tax due diligence)
- Bu risklerinin bağlı sonuçların değerlendirilmesi
- Vergi avantajlarını göz önünde bulundurarak satın alma yöntemlerinin alternatiflerinin ortaya konması
- Satın alma esnasında ilgili taraflara vergisel destek olunması
- Satın alma sonrasında vergisel danışmanlık ve vergi planlaması
- Uluslar arası satın alım söz konusu ise global vergi danışmanlığı
- İş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara proje vergi danışmanlığı

Avrupa Birliği Program ve Projelerine İlişkin Hizmetlerimiz

Avrupa Komisyonu için çeşitli denetim çalışmaları gerçekleştirmiş olan firmamız; Avrupa Komisyonu tarafından mali işbirliği kapsamında DIS ve IPA yapıları çerçevesinde ve imzalanmış finansman anlaşmalarına uygun olarak finanse edilen program ve projeler için, elindeki uzman ve denetçi portföyü, konu hakkında yeterli tecrübe ve kapasiteleri bulunan uluslararası ve yerel firmalardan oluşan güçlü stratejik ortak ağı ile aşağıdaki hizmetleri sunabilmektedir.

- Hibe ve Satın alma Yönetimi
- Proje Geliştirme, Uygulama ve Yönetim
- Proje Finansmanı
- Sektörel program ve projeler için danışmanlık
- Proje ve program bazlı izleme ve değerlendirme
- Hibe Projeleri harcama uygunluk denetimi
- Hizmet Projeleri harcama uygunluk denetimi
- Proje ve Program denetimi
- Proje ve program etki analizleri ve etkinlik denetimi
- Yukarıdaki konularda tüm eğitimler
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.